چگونه جذاب و دلربا باشیم ؟ بهترین روشهای جذابیت دلربایی و شیفته کردن و عاشق و جذب کردن مردان و زنان

طلسم عشق و محبت و برترین تکنیک محبوبیت ، جذابیت و فریبنده گی و دلبری و شیفته کردن دیگران
نويسنده : مجتبی


تكنيكي براي جذب ديگران با تاثير فوري

اين تمرين را از همين لحظه با تمام افرادي كه با آنها روزانه برخورد ميكنيد انجام دهيد و در طي چند روز نتيجه اش رو ببينيد ...

فرض كنيد در دوران جواني دوستي داشتيد كه مهمترين لحظات و زيباترين خاطرات عمرتان را با اوگذرانده ايد و با اوداريد و خوشي ها و غمها و احساساتتان را قسمت مي كرديد ، تا اينجا ، اوكي ؟ خوب حالا فرض كنيد كه مدتها قبل بر اثر حادثه اي از او جدا شده ايد و هيچ اطلاعي از اينكه او كجاست نداريد . حالا يك روز در حاليكه در خيابان قدم مي زنيد يا در يك فعاليت اجتماعي شركت داريد ناگهان او را مي بينيد ، هيجان زده خوشحال و پر انرژي خاطرات گذشته شما را در خود غرق مي كند چهره شما كاملا بر افروخته مي شود و با لبخند و شادي و پر احساس و تنها چيزي كه ميتوانيد بگوئيد اين است كه اه تويي ؟

شما از ديدن او بسيار خوشحال هستيد . احساس خوشحالي ، شعف و هيجان همه در يك آن در وجود شما بوجود مي آيد و از طريق چهره و لبخند و احساستان به وجود طرف مقابل منتقل مي شود .

حالا كه ياد گرفتيد چه كنيد ار اين پس با اطرافيان ، همكاران و دوستانتان اينجوري برخورد كنيد همين فردا صبح اين تمرين رو انجام بده جوري باهاش برخورد كن كه انگار با ديدنشان در شما خوشحالي غير قابل وصفي پديد اورده است . با انها به گونه اي برخورد كنيد كه انگار در آن لحظه مهمترين فرد در زندگي شما هستند . مهم نيست كه آنها چه كساني هستند . اما آنها فكر مي كنند كه شما به طرز غير قابل باور و شگفت انگيزي شيفته كننده هستيد .

موفق باشي عزيزم ... 
:: موضوعات مرتبط: فقط زنان بخوانند...، فقط مردان بخوانند...، تكنيكهاي جذابيت، تكنيكهاي تاثيرگذاري، تكنيكهاي جذب افراد، تكنيكهاي نفوذ در ديگران، تكنيكهاي تاثير بر مردان، تكنيكهاي تاثير بر زنان، آداب معاشرت
نويسنده : مجتبی


مهمترين رفتار براي شيفته كردن طرف مقابل
شايد اين مهمترين رفتار در پروسه شيفته كردن ديگران ياشد پس اون رو ياد بگيريد و بكار ببنديد و نتيجه را تاييد يا رد كنيد .

اين قويترين رفتار براي ارزش دادن به وجود طرف مقابل و كليدي براي شيفته كردن فوري ديگران است و ان چيري نيست جز تنها يك كلمه " توجه " . هنگاميكه شما توجه كاملي به يك نفر مي كنيد آنها احساس ارزش و اهميت بيشتري ميكنند و بيشتر شما را دوست خواهند داشت . پس ياد بگيريم براي جذابيت بيشتر در روابط با ديگران با تمام وجود در ان لحظه به او و خوبيهاي او توجه كنيم . " توجه ، توجه ، و توجه "
:: موضوعات مرتبط: تكنيكهاي جذابيت، تكنيكهاي تاثيرگذاري، تكنيكهاي جذب افراد، تكنيكهاي نفوذ در ديگران، تكنيكهاي تاثير بر مردان، تكنيكهاي تاثير بر زنان
نويسنده : مجتبی


چه کسانی 75 درصد از وقت به هم نگاه می کنند ؟

چه کسانی 75 درصد از وقت به هم نگاه می کنند ؟

مطالعات علمي روابط ، قدرت نگاه در عشق آفريني ، تاثير گذاري ، جذب و نفوذ در ديگران با قدرت نگاه


زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند 75 درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد.


در گـفـتـگوهـای معمولی افراد 30 تا 60 درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند. اهمیت مقیاس روبین واضح میباشد: احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.


چه کسانی 75 درصد از وقت به هم نگاه می کنند ؟

مطالعات علمي روابط ، قدرت نگاه در عشق آفريني ، تاثير گذاري ، جذب و نفوذ در ديگران با قدرت نگاه

وبلاگ دلربايي از شما به خاطر خواندن اين مطلب تشكر مي كند .:: موضوعات مرتبط: تكنيكهاي جذابيت، تكنيكهاي تاثيرگذاري، تكنيكهاي نفوذ در ديگران، تكنيكهاي تاثير بر مردان، تكنيكهاي تاثير بر زنان، مطالعات علمي در مورد رابطه، قدرت نگاه در جذابيت
نويسنده : مجتبی