چگونه جذاب و دلربا باشیم ؟ بهترین روشهای جذابیت دلربایی و شیفته کردن و عاشق و جذب کردن مردان و زنان

راز عشق و دلربايي
یك سر بزرگ را برای شما فاش خواهم كرد ...
فردي
جذاب ، گيرا ، دوست داشتني ، محبوب ، و عاشق باشد ...
با بهترين روشهاي
جذابيت ، گيرايي ، محبوبيت ، جذب ديگران ، دلربايي ، فريبنده گي و دلبري ْآشنا شويد و بهترين روابط رو با همسر ، زن ، دختر ، پسر ، مرد و زن و شوهر برقرار كنيد ...
يادبگيريد  :

1.      چگونه ديگران رو شيفته كنم ؟

2.      چگونه ديگران رو شيفته كنيم ؟

3.      چگونه همه را شيفته خود كنيم ؟

4.      چگونه همه را شيفته خود كنم ؟

5.      چگونه ديگران رو جذب كنم ؟

6.      چگونه ديگران رو جذب خود كنيم ؟

7.      چگونه همه را جذب خود كنيم ؟

8.      چگونه همه را جذب خود كنم ؟

9.      چگونه ديگران رو مسحور كنم ؟

10.  چگونه ديگران رو مسحور كنيم ؟

11.  چگونه همه را مسحور خود كنيم ؟

12.  چگونه همه را مسحور خود كنم ؟

13.  چگونه همه مسحور من بشوند ؟

14.  چگونه افراد فريفته من ميشوند ؟

15.  چگونه ديگران رو فريفته كنم ؟

16.  چگونه ديگران رو فريفته كنيم ؟

17.  چگونه همه را فريفته خود كنيم ؟

18.  چگونه همه را فريفته خود كنم ؟

19.  چگونه ديگران رو عاشق كنم ؟

20.  چگونه ديگران رو عاشق كنيم ؟

21.  چگونه همه را عاشق كنيم ؟

22.  چگونه همه را عاشق خود كنم ؟

23.  چگونه ديگران رو مجذوب خود كنم ؟

24.  چگونه ديگران رو مجذوب كنيم ؟

25.  چگونه همه را شيفته مجذوب كنيم ؟

26.  چگونه همه را شيفته مجذوب كنم ؟

27.  چگونه ديگران را مجذوب خود كنم ؟

28.  چگونه در نظر ديگران جذاب باشيم ؟

29.  چگونه براي ديگران جذاب باشيم ؟

30.  چگونه هميشه جذاب باشيم ؟

31.  چگونه هر روز جذابتر باشيم ؟

32.  چگونه فردي جذاب باشيم ؟

33.  چگونه انساني جذاب باشيم ؟

34.  چگونه مردي جذاب باشيم ؟

35.  چگونه زني جذاب باشيم ؟

36.  چگونه همسري جذاب باشيم ؟

37.  چگونه شوهري جذاب باشيم ؟

38.  چگونه خانمي جذاب باشيم ؟

39.  چگونه در نظر ديگران جذاب باشيم ؟

40.  چگونه براي ديگران جذاب باشيم ؟

41.  چگونه هميشه جذابي باشيم ؟

42.  چگونه فرد جذابي باشيم ؟

43.  چگونه انسان جذابي باشيم ؟

44.  چگونه مرد جذابي باشيم ؟

45.  چگونه زن جذابي باشيم ؟

46.  چگونه همسر جذابي باشيم ؟

47.  چگونه شوهر جذابي باشيم ؟

48.  چگونه خانم جذابي باشيم ؟

49.  چگونه در نظر ديگران گيرا باشيم ؟

50.  چگونه براي ديگران گيرا باشيم ؟

51.  چگونه هميشه گيرا باشيم ؟

52.  چگونه فردي گيرا باشيم ؟

53.  چگونه انساني گيرا باشيم ؟

54.  چگونه مردي گيرا باشيم ؟

55.  چگونه زني گيرا باشيم ؟

56.  چگونه همسري گيرا باشيم ؟

57.  چگونه شوهري گيرا باشيم ؟

58.  چگونه خانمي گيرا باشيم ؟

59.  چگونه پسر گيرا باشيم ؟

60.  چگونه دختر گيرا باشيم ؟

61.  چگونه در نظر ديگران دلربا باشيم ؟

62.  چگونه براي ديگران دلربا باشيم ؟

63.  چگونه هميشه دلربا باشيم ؟

64.  چگونه فردي دلربا باشيم ؟

65.  چگونه انساني دلربا باشيم ؟

66.  چگونه مردي دلربا باشيم ؟

67.  چگونه زني دلربا باشيم ؟

68.  چگونه همسري دلربا باشيم ؟

69.  چگونه شوهري دلربا باشيم ؟

70.  چگونه خانمي دلربا باشيم ؟

71.  چگونه پسر دلربا باشيم ؟

72.  چگونه دختر دلربا باشيم ؟

73.  چگونه در نظر ديگران محبوب باشيم ؟

74.  چگونه براي ديگران محبوب باشيم ؟

75.  چگونه هميشه محبوب باشيم ؟

76.  چگونه فردي محبوب باشيم ؟

77.  چگونه انساني محبوب باشيم ؟

78.  چگونه مردي محبوب باشيم ؟

79.  چگونه زني محبوب باشيم ؟

80.  چگونه همسري محبوب باشيم ؟

81.  چگونه شوهري محبوب باشيم ؟

82.  چگونه خانمي محبوب باشيم ؟

83.  چگونه پسري محبوب باشيم ؟

84.  چگونه دختري محبوب باشيم ؟

85.  چگونه معشوق ديگران باشيم ؟

86.  چگونه معشوق همه شويم ؟

87.  چگونه معشوق هميشگي باشيم ؟

88.  چگونه فردي معشوق باشيم ؟

89.  چگونه انساني معشوق باشيم ؟

90.  چگونه مردي معشوق باشيم ؟

91.  چگونه زني معشوق باشيم ؟

92.  چگونه معشوق همسرم باشيم ؟

93.  چگونه معشوق شوهرم باشيم ؟

94.  چگونه معشوق خانمها شويم ؟

95.  چگونه بهترين شوم ؟

96.  چگونه موفق شوم ؟

97.  چگونه به موفقيت در عشق برسم ؟

98.  چگونه بهترين فرد باشم ؟

99.  چگونه عاشق شوم ؟

100.              چگونه بهترين معشوق باشم ؟


و همچين با استفاده از راز عشق و دلربايي ياد بگيريد :

 • روابط ميان زن و شوهر ،
 • راههاي برقراري ارتباط
 • راههاي برقراري ارتباط بهتر
 • روابط اجتماعي
 • جذابيت
 • جذابيت فردي
 • چگونه جذابتر باشيم
 • چگونه ديگران رو جذب كنيم
 • راههاي دلربايي از همسر
 • راههاي علاقمند كردن همسر
 • روشهاي نزديك شدن به قلب ديگران
 • روشهاي تاثيرگذاري بر ديگران
 • راههاي ايجاد ارتباط
 • راههاي برقراري رابطه با ديگران
 • روشهاي نفوذ و تاثيرگذاري بر ديگران
 • روشهاي دلجويي كردن
 • راههاي براي نزديك شدن به ديگران
 • راههاي آشتي كردن
 • راههاي زدودن كدورتها
 • راههاي علاقمند كردن ديگران به خود
 • روشهاي نفوذ به ديگران
 • راههاي ربودن قلب ديگران
 • روشهاي جذب ديگران
 • روشهاي نفوذ در فكر و قلب ديگران
 • روشهاي شيفته كردن ديگران
 • راههاي جادو كردن قلب ديگران
 • قلب همسرت رو طلسم كن
 • راز طلسم قلبها
 • رازهاي دلربايي
 • رازهاي جذابيت
 • روشهاي جذابيت و گيرايي

حاضرم قول بدم كه حداقل يكي از جملات بالا در مورد شما صدق خواهد كرد ... پس اگر دوست داريد فقط يكي از جملات بالا توي وجود و زندگي و شخصيت شما وارد بشه با راز عشق و دلربايي آشنا بشيد و آنرا بدست بياوريد و ازش استفاده كنيد ... تا به خواسته اتون برسيد ...راز جذابيت ، دلربايي ، عشق ، عاشق ، محبوبيت را دريابيد

لطفا چند دقيقه وقت بگذاريد و با اين طلسم جادوي قلبها آشنا شويد ....

اینجا دنبال چه چیزی هستی ؟

اگه واقعا میخواهی راز عشق و دلربایی رو كشف كنی ...

راز عشق و دلربایی چیست ؟

افسانه راز عشق و دلربایی...

احتمال 75 بر 1 برای موفقیت این راز

اتفاقاتی باور نكردنی از انتشار بین المللی این راز

با بكارگیری این راز به چه نتیجه ای می رسیم ؟

نكته ای مهم در مورد قدرت و تاثیر راز

روش رسیدن و بكارگیری راز عشق و دلربایی


یك سر بزرگ را برای شما فاش خواهم كرد ...
فردي
جذاب ، گيرا ، دوست داشتني ، محبوب ، و عاشق باشد ...
با بهترين روشهاي
جذابيت ، گيرايي ، محبوبيت ، جذب ديگران ، دلربايي ، فريبنده گي و دلبري ْآشنا شويد و بهترين روابط رو با همسر ، زن ، دختر ، پسر ، مرد و زن و شوهر برقرار كنيد ...

نويسنده : مجتبی


اگر متاهلي خوب به همسرت نگاه كن
از قدرت یک نگاه غافل مباش
قدرت نگاه عاشقانه ، عشق به همسر ، متاهلين بخوانند ، با همسرت مهربان باش ، عاشقانه نگاه كن ،

از قدرت یک نگاه غافل مباش، از ورای چشم هایت عشق را زمزمه می کنی، اگر بک بار به همسرت عاشقانه نگاه کردی و او را بالای ابرها دیدی تعجب نکن، او پر پرواز در آورده چون تو با نگاهت حس سبکبالی را به او داده ای و او از عشق تو اوج گرفته است. حالا به ورای تلافی دو نگاه برو، به دیدار دو قلب، با هر نگاه تو زخم های بی شماری در قلب او التیام خواهد یافت، اصلا هیچ دردی نیست که با معجزه محبت درمان نشود. چه کسی گفته مرد انرژی بی شکل عشق را در قالب سکوت میریزد؟!

از قدرت کلمات محبت آمیز به سادگی مگذر. تو می توانی از عشق بگویی و او به سادگي در تور حرفهای محبت آمیزت اسیر خواهد شد، اسارتی زیبا و خود خواشته! چه کسی می گوید مرد وقتی عاشق است به دور دست ها خیره می شود؟!

کجا به دنبال عشق می گردی، درست رو بروی توست، به چشمان همسرت خوب نگاه کن. لمس مهتاب یا راه رفتن روی آب، نه ، یک زن نیازی به این کارهای اعجاب انگیز ندارد کافیست به او توجه کنی، برایش بگذاری با او حرف بزنی. بگذر امکان هزاران بار زندگی در همین یک بار زندگی اتفاق بیافتد. حتی یک لحظه را هم از دست نده، آنچه برجا می ماند یک سرگذشت است.

منبع مطلب
وبلاگ راز عشق و دلربايي برايتان زندگي پر از عشق آرزو مي كند .

از قدرت یک نگاه غافل مباش

قدرت نگاه عاشقانه ، عشق به همسر ، متاهلين بخوانند ، با همسرت مهربان باش ، عاشقانه نگاه كن ،:: موضوعات مرتبط: قدرت نگاه در جذابيت
نويسنده : مجتبی


طالع بيني متولدین ماه های مختلف و عشق

طالع بيني متولدین ماه های مختلف و عشق

طالع بيني ، طلع بيني ازدواج ، طالع بيني عشق ، طالع بيني ايجاد رابطه با ماههاي مختلف ، نكاتي براي روابطمیخواهید با روحیات عاطفی متولدین هر ماه آشنا شوید ؟

متولدین فروردین ماه :
به سوی من بیا
تا تو را حس کنم
و دنیا خواهد دید
داستان عشقی سوزان را
که شعله اش در قلب من خواهى بود

به هنگام عاشقی گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سر می کند.
قلبا عاشق است و در عشق پا بر جاست.

متولدین اردیبهشت ماه :
عشق را در چشمان من بنگر
چهره ی بر افروخته ام را ببین و عشق را حس کن
به صدای نفس های من گوش کن
و بشنو ترانه ی عشق را

عاشقی بی قرار است و کمرو ولی پر شهامت.
موسیقی بر او تاثیر فراوان دارد.

متولدین خرداد ماه :
با من به رویا بیا به رویای عشق
بیا تا بر فراز بلندترین کوه گام نهیم
بیا تا در ژرف ترین اقیانوس شنا کنیم
بیا تا به دورترین ستاره ها پر کشیم
بر عشق ما هیچ چیز ناممکن نیست

بهترین عاشق دنیاست و گفتارها و دل او پر ز رویاهای عاشقانه است.

متولدین تیر ماه :
بهشت هیچ است
در برابر گام برداشتن در کنار تو
در شبی زیبا
زیر نور ماه

دلی نازک و پر ز محبت دارد و از دل سوختن می هراسد.

متولدین مرداد ماه :
گویی خورشید گرمای خود را از دست داده است
و گل های سرخ عطری ندارند
و ستارگان دیگر نمی خوانند
آن گاه که چشم می گشایم و می بینم
با تو نیستم

عاشق پیشه است و بی عشق زندگی نمی کند.

متولدین شهریور ماه :
شاید به نظر برسد که عاشق نیستم
شاید به نظر برسد که نمی توانم عاشق باشم
شایى به نظر برسى که حتی نمی خواهم عاشق باشم
ولی نه در برابر عشقی مانند عشق من به تو
که تا آخرین لحظه عمر آن را در قلبم نگاه خواهم داشت
عشق او شعله ای کوچک ولی جاودان است و در پی عشقی حقیقی است.

متولدین مهر ماه :
با پر شورترین گفتارهای عاشقانه
با ماجراهای عاشقانه ای که خواهیم داشت
با فداکاری هایم در راه عشق به تو
خواهی دید که چگونه دوستت دارم

در امور عشقی ورزیده است و زندگی اش پر ز ماجراهای عاشقانه است . . .
زن متولد مهر عشق خود را در عمل نیز به اثبات می رساند.

متولدین آبان ماه :
در التهاب شنیدن ترانه ی گام های تو هستم
که به سوی من می آیی
و عاشقم بر انتظار آن لحظه که تو را در کنار خود حس کنم
دوستت دارم

هیجان عشق برای او زیبا و پر جاذبه است و در عشق صادق است.

متولدین آذر ماه :
نجوایی از سوی تو
نگاهی کوتاه از تو
لبخندی شیرین بر لبان زیبایت
و من خود را غرق در عشق می یافتم

خوش بین است و راستگو. شاید نگاهی شاعرانه به عشق داشته باشد.

متولدین دی ماه :
روزها ماه ها و سال ها می گذرند
و شاید هیچ چیز عوض نشود
جز من
که بیش از پیش عاشق گشته ام

شاید در ظاهر بی احساس باشد ولی قلبی گرم و پر ز عشق دارد.

متولدین بهمن ماه :
می خواهم آزاد زندگی کنم
بسان پرندگان مهاجر
ولی قفسی ساخته از عشق تو
جایی است که همواره رو به آن خواهم داشت

عشق خود را دیر ابراز می کنى و عاشق آزادی است. اولین عشق او قلبش را به تپش در می آورد و هرگز فراموش نخواهد شد.

متولدین اسفند ماه :
من آنی نیستم
که بی عشق زندگی را سر کنم
آن گاه که در رویایی عاشقانه هستم
و چشمانم را می گشایم
و عشق رویایی ام را در تو می بینم

در عشق بی نظیر است.جذاب و پر نشاط است.احساساتی و رویایی است.


منبع مطلب

وبلاگ راز عشق و دلربايي بهترين روابط را براي شما آرزو مي كند .

طالع بيني متولدین ماه های مختلف و عشق

طالع بيني ، طلع بيني ازدواج ، طالع بيني عشق ، طالع بيني ايجاد رابطه با ماههاي مختلف ، نكاتي براي روابط:: موضوعات مرتبط: آداب معاشرت
نويسنده : مجتبی


نشانه های جذاب یک زندگی عاشقانه و رمانتیک

نشانه های جذاب یک زندگی عاشقانه و رمانتیک
زندگي عاشقانه ، روابط رمانتيك ، چگونه زندگي عاشقانه داشته باشيم ؟ ، تاثيرگذاري در رابطه زناشوئي


1) برای همدیگر وقت صرف می‌کنیم‌.

۲) به همه می‌گویم که دوستش دارم‌.

۳) برای قدردانی از محبت‌هایش‌، نامهٔ عاشقانه‌ای برایش می‌نویسم‌.

۴) در جمع از او تعریف می‌کنم‌.

۵) وقتی غمگین است سعی می‌کنم ناراحتی‌اش را بفهمم و او را درک کنم‌.

۶) همیشه در اتفاقات خوب و مهم زندگی او را سهیم می‌کنم قبل از این که دیگران چیزی بدانند.

۷) در همه مراحل زندگی باهم برنامه ریزی می‌کنیم‌.

۸) همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان می‌دهم‌.

۹) آرامش را در همه حال حفظ می‌کنم‌.

۱۰) باورهایم را نسبت به او همواره حفظ می‌کنم‌.

۱۱) پس از به پایان رسیدن روزهای پرتحرک‌، شب‌ها همه چیز را برایش تعریف می‌کنم‌.

۱۲) اولین کسی هستم که تولدش را تبریک می‌گویم‌.

۱۳) به کارهایی که برایم انجام می‌دهد توجه می‌کنم و قدردان محبت‌های او هستم‌.

۱۴) ازدواجمان را از موهبت‌های الهی می‌دانم‌.

۱۵) برای سلامتی‌اش صدقه می‌دهم‌.

۱۶) در یک مکان یادداشتی محبت‌آمیز برایش پنهان می‌کنم و او را راهنمایی می‌کنم تا پیدایش کند.

۱۷) در همه لحظات زندگی با گذشت رفتار می‌کنم‌.

۱۸) سعی می‌کنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم‌.

۱۹) کارهایی که نشان دهندهٔ محبتم نسبت به اوست برایش انجام می‌دهم‌.

۲۰) هرگاه از او خیلی عصبانی هستم به نکات مثبتش هم فکر می‌کنم‌.

۲۱) اگر احساس کنم از وسایل شخصی‌اش چیزی کم دارد ولی خودش نمی‌خرد، حتماً برایش تهیه می‌کنم‌.

۲۲) همه هدایایی را که به من داده است‌، از صمیم قلب دوست دارم‌.

۲۳) همیشه دل آرام یکدیگر هستیم.

منبع مطلب

وبلاگ راز عشق و دلربايي از شما به خاطر ديدن اين مطلب سپاسگذار است .
نشانه های جذاب یک زندگی عاشقانه و رمانتیک
زندگي عاشقانه ، روابط رمانتيك ، چگونه زندگي عاشقانه داشته باشيم ؟ ، تاثيرگذاري در رابطه زناشوئي


:: موضوعات مرتبط: آداب معاشرت
نويسنده : مجتبی


دلایل جذابیت زنان برای مردان

دلایل جذابیت زنان برای مردان

چرا زنان براي مردان جذابند؟ ، دليل جذابيت و گيرايي زنان ، چرا زنان مردان را جذب مي كنند ، زيبايي زنان

جنس زن برای مرد جذاب است چون :

چون داستان‌ها و فیلم های عاشقانه را دوست دارند.

چون می توانند ساعتها بدون خستگی درباره مسئله ای صحبت کنند

چون از سوال های زیاد ما خسته نمی شوند و شکایتی نمی کنند

چون همیشه احساس می کنند جوان هستند حتی وقتی پیر می شوند

 

چون هر وقت کودکی را می‌بینند لبخند می‌زنند.

چون در همسرداری به گونه ای رفتار می‌کنند که ذهن هیچ غریبه ای به آن راه ندارد.

چون زنها برخلاف مردها نمی توانند همزمان به چند نفر از جنس مخالف علاقه داشته باشند

چون برای حل مشکلات، روش های خاص خودشان را دارند؛ روش هایی که ما هرگز درک نمی‌کنیم و همین ما را دیوانه می‌کند.

چون ساعتها وقت خود را با فکر کردن در مورد اینکه چگو نه می‌توانند با دیگران سر صحبت را باز کنند، تلف نمی‌کنند .

چون دقیقا" وقتی دیگر خیلی دوستمان ندارند، با ترحم به ما می‌گویند: " دوستت دارم" ؛ تا ما متوجه بی علاقگی آنها نشویم.

چون همیشه می‌توانند یک ایراد بزرگ از زنی که ما گفته ایم زیبا است بگیرند و به ما بقبولانند که بی سلیقه هستیم و اشتباه می‌کنیم.

چون نسبت به زجری که برای زیباتر شدن تحمل می‌کنند شکایتی نمی‌کنند. حتی هنگام استفاده از وسایل خطرناک در سالن‌های ورزشی

 چون فقط عاشق پیش غذاها ی متنوع و رنگارنگ و آرایش ملایم و زیبا هستند در حالیکه ما عاشق نوشیدنی‌های مخرب هستیم. 

 در کل به زنها علاقه داریم چون متفاوت با ما هستند و در یک کلام زن هستند.


منبع مطلب

دلایل جذابیت زنان برای مردان

چرا زنان براي مردان جذابند؟ ، دليل جذابيت و گيرايي زنان ، چرا زنان مردان را جذب مي كنند ، زيبايي زنان

 

وبلاگ راز عشق و دلربايي جذابيت دروني و زيبا را براي شما آرزو مي كند و خواستار نظ زيباي شماست.:: موضوعات مرتبط: فقط مردان بخوانند...
نويسنده : مجتبی


انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان !

انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان !

انواع راههاي جديد ازدواج در ايران ، طنزي در مورد ازدواج ، ازدواج موقت ، انواع ازدواج ،


راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم. کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسد تصویب کند.


http://files.tabnak.com/pics/201103/201103131316542073.jpg

 

این است که ازدواج های زیر را پیشنهاد می کنیم:


ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.

ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.

ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.

ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.

ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.

ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.

ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.

ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.

ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش .... در برودوبلاگ راز عشق و دلربايي از شما به خاطر ديدن اين مطلب تشكر ميكند و با آغوشي باز پذيراي نظرات و دل نوشته هاي شما هستم .

انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان !

انواع راههاي جديد ازدواج در ايران ، طنزي در مورد ازدواج ، ازدواج موقت ، انواع ازدواج ،

منبع مطلب:: موضوعات مرتبط: مطالب خنده دار
نويسنده : مجتبی